Všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov

Bezpečná správa vašich osobných údajov bola pre nás vždy zásadná. V spoločnosti Slovakia Online, spol. s.r.o sa zaväzujeme aj naďalej spracovávať vaše osobné údaje podľa legislatívy platnej na území Slovenskej republiky a Európskej únie, konkrétne sa riadime Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nasledujúce všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov podrobnejšie popisujú:

 • Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracovávame
 • Za akým účelom tieto informácie používame
 • Ako tieto informácie spracovávame a ako ich chránime
 • S akými ďalšími stranami spolupracujeme a aké ďalšie strany prichádzajú s vašimi údajmi do kontaktu
 • Ako dodržujeme vaše práva na ochranu osobných údajov

 

Správca osobných údajov

Spoločnosť Slovakia Online, s.r.o. sa ako správca osobných údajov zaväzuje k ochrane osobných údajov podľa platnej legislatívy. Spoločnosť sídli na Ulici Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava, IČO: 31 402 445 a je zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo:  9581/B.

Spoločnosť poskytuje služby v oblasti monitoringu médií a analýz médií. 

Zhromažďovanie osobných údajov

 Za osobné údaje sú považované také informácie, ktoré sa vás týkajú a umožňujú vašu priamu či nepriamu identifikáciu. Medzi tieto údaje patrí: meno a priezvisko, e-mail, telefónne číslo a ďalšie kontaktné údaje obchodného charakteru, ktoré nám poskytujete v nasledujúcich prípadoch:

 1. Vyplnenie kontaktného formulára na webe pri ponuke našich služieb
 2. Prihlásenie sa k odberu newsletteru na webe
 3. Pri obchodnej komunikácii ako odberateľ našich služieb

V Slovakia Online zhromažďujeme len tie údaje, ku ktorým nám dávate svoj explicitný súhlas. Konkrétne môže ísť o: 

 1. Meno a priezvisko
 2. Email alebo telefón
 3. Obchodné či fakturačné údaje
 4. Komunikáciu, ktorú s nami vediete prostredníctvom online médií (komunikácia prostredníctvom emailu, kontaktných formulárov, chatovacích služieb či sociálnych médií).
 5. Všeobecné informácie zo súboru Cookies na našich weboch

Osobné údaje spracovávame len zo zákonných dôvodov a zákonom stanoveným spôsobom. Ak nie je pre uchovávanie a spracovávanie osobných údajov zákonný dôvod, vyžiadame si od vás potrebný súhlas.

Ciele využitia osobných údajov, prečo a ako dlho ich zhromažďujeme

Vaše osobné údaje využívame pre nasledujúce účely:

 1. Zabezpečenie služieb, o ktoré ste nás požiali alebo ich už využívate
 2. Marketingové účely a zasielanie newsletteru a noviniek
 3. Fakturácia a ďalšie činnosti v rámci nášho obchodno-zmluvného vzťahu
 4. Ďalšia ponuka našich služieb

Uchovávame ich iba po dobu nevyhnutnú pre účely uvedené vyššie.

V prípade osobných údajov získaných na základe zmluvného vzťahu, spracovávame tieto údaje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu a následne v rámci zákonných povinností (pre účely daňovej kontroly, príp. reklamácie atď.), a to po dobu max. 10 rokov.

Osobné údaje, u ktorých bol daný explicitný súhlas s ich využitím na marketingové účely, spracovávame max. po dobu 2 rokov od poslednej marketingovej kampane, ktorej ste sa aktívne zúčastnili.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sme vždy uchovávali v bezpečí a tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. Prístup k nim mali a aj dnes majú len tí, ktorí s nimi musia pracovať za účelom plnenia zmluvného vzťahu alebo rokovaní o jeho uzatvorení, zasielania obchodných a reklamných informácií, direct marketingu, zlepšovania produktov a služieb, zasielania informácií o novinkách, reakcií na prejavený záujem, realizácie zákazníckej súťaže, realizácie vzdelávacích akcií, realizácie marketingového prieskumu.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytujete, sú zabezpečené štandardizovanými postupmi a najnovšími bezpečnostnými technológiami. Pre zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov vykonávame pravidelné kontroly nášho bezpečnostného systému a používame také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom, a ktoré zároveň s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú aktualizované na pravidelnej báze.

Bez vašej pomoci a zodpovedného správania sa však nie sme schopní plne zabezpečiť ochranu vašich osobných údajov. Pomôcť nám môžete tým, že svoje jedinečné heslá a ďalšie prístupové údaje k našim službám budete uchovávať v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady.

Postúpenie dát tretím stranám

Vaše osobné údaje postupujeme iba tým subjektom, ktoré nevyhnutne potrebujeme pre predmet nášho podnikania a účely zmieňované v tomto dokumente. Poctivo si vyberáme partnerov, ktorým zverujeme vaše dáta a ktorí sú schopní prijať také technické a organizačné zabezpečenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k vašim osobný údajom či ich inému zneužitiu. Našimi partnermi sú:

 1. Raynet (CRM)
 2. Quanda a Mailchimp (emailing)
 3. WordPress, CyberFox (web)
 4. FullStory, Hotjar, InterCom (analytické nástroje v aplikácii Newton One)
 5. Zaúčtujeme SK (dane a účtovníctvo)

Týmto stranám taktiež záleží na ochrane vašich osobných údajov, a preto aj ony aktualizovali zásady ochrany osobných údajov. Nájdete na ich webových stránkach týchto spoločností.

Vaše práva a ochrana osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä tieto práva:

 • Právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo osobné údaje opraviť či doplniť
 • Právo požadovať obmedzenie spracovania
 • Právo vzniesť námietku či sťažnosť proti spracovaniu v určitých prípadoch
 • Právo byť informovaný o porušení zabezpečenia ochrany osobných údajov v určitých prípadoch
 • Právo na výmaz osobných údajov v určitých prípadoch
 • Právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR
 • Ďalšie práva stanovené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (nariadenie GDPR).

Pokiaľ si želáte využiť niektorú zo zmieňovaných možností, kontaktujte nás na emailovej adrese info@slovakia-online.sk  alebo písomne na našej adrese: Slovakia Online, spol. s.r.o, Ševčenkova 3770/34, 851 01 Bratislava.

V tejto súvislosti vás zároveň chceme upozorniť, že pred vybavením vašej žiadosti musíme spoľahlivo overiť vašu totožnosť, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu vašich práv. Z toho dôvodu môžeme požadovať poskytnutie dodatočných informácií, ak máme oprávnené pochybnosti o identite vás ako žiadateľa. 

V prípade, že budete akýmkoľvek spôsobom nespokojní so spracovaním svojich osobných údajov, môžete nám na email info@slovakia-onlline.sk zaslať vašu sťažnosť alebo sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27.

Viac informácií o vašich právach nájdete na stránkach Úradu na ochranu osobných údajov: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/nariadenie-gdpr

Tieto všeobecné pravidlá ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2018 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti správcu osobných údajov v súvislosti s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poďme na to!