Segment merania komunikácie rastie a rast bude pokračovať i v tomto roku, hovorí štúdia profesnej organizácie AMEC

Nová odborná štúdia vydaná Medzinárodnou asociáciou pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie (AMEC), ukazuje na optimistické rastové výhliadky. Až 74 % členov AMEC vykázalo oproti minulému roku vyššie príjmy.

AMEC je najväčšia svetová profesijná organizácia pre meranie a vyhodnocovanie komunikácie. Združuje viac ako 140 členov zo 40 krajín sveta, medzi ktorými nájdeme najvýznamnejšie svetové PR agentúry, vládne organizácií i neziskových spoločností.

Medzi členmi AMEC zároveň panuje presvedčenie, že rast bude pokračovať aj v nadchádzajúcom roku. Takmer štvrtina členov predpokladá rast presahujúci hranicu 10 %.

Štúdia World Media Intelligence & Insights predstavuje najpodrobnejší prehľad názorov spoločností pôsobiacich v oblasti spracovania mediálneho spravodajstva po celom svete. V tohtoročnej štúdii odpovedalo na otázky 80 % všetkých opýtaných firiem.
Štúdia ukazuje, že so súčasnou globálnou konsolidáciou v segmente spracovania mediálnych dát by malo prísť výrazne viac príležitostí než prípadných rizík.
Väčšina členov AMEC očakáva, že súčasná vlna zjednocovania postupov v oblasti merania a vyhodnocovania komunikácie prinesie nové obchodné príležitosti (48 %) alebo nebude mať na obchody negatívny dopad (29%). U členov AMEC výrazne prevláda presvedčenie, že ich pozícia na trhu im dáva dobré predpoklady preklenúť dôsledky konsolidačného procesu (70 %). Len 12 % členov zastáva názor, že zjednocovanie predstavuje určitú mieru rizika pre ich podnikanie. Medzi členmi AMEC tiež prevláda názor (64 %), že súčasný trend bude pokračovať aj v budúcom roku.

Štúdia tiež ukazuje, že 86 % PR agentúr považuje meranie a analýzu komunikácie za kľúčový nástroj, čo oproti minuloročným 72 % predstavuje podstatný nárast. Skutočnosť, že meranie komunikácie považuje za podstatné viac PR agentúr ako kedykoľvek predtým, je jedným z najpodstatnejších zistení tohtoročnej štúdie.
Plán AMEC vytvoriť v tomto roku nový súbor zjednotených metrík bol prijatý ako zásadný posun pre celé odvetvie. Medzi respondentmi prevažuje zhoda (71 %), že takýto krok pomôže vyriešiť zmätky, ktoré na trhu okolo metrík panujú.
Snaha zjednotiť pravidlá merania komunikácia bude hlavnou témou júnového AMEC International Summitu v Štokholme, ktorý je vnímaný ako kľúčová udalosť, ktorá by mala viesť k začleneniu merania komunikácie medzi štandardné nástroje každej PR kampane (55%).

Jeremy Thompson, predseda správnej rady AMEC a CEO skupiny Gorkana, povedal: ,,Som potešený, keď vidím tak silnú dôveru u vedenia spoločností, podporenú vedomím, že meranie komunikácia je teraz medzi kľúčovými predstaviteľmi biznisu považované za nevyhnutný nástroj na budovanie a ochranu dobrého mena značiek a spoločností. Tiež nás teší veľká podpora, ktorú snaha AMEC zjednodušiť a zjednotiť metriky získava. „

Petra Mašínová, CEO skupiny NEWTON Media a spolupredsedov európskej divízie AMEC, k tomu dodáva: „Relevantné informácie sa stali kľúčovým kapitálom pre globálne aj miestne biznisy. Firmy si to veľmi dobre uvedomujú a začínajú hľadať spoľahlivé nástroje na ich akumuláciu a využívajú ich pre riadenie svojej komunikácie i obchodu. Je dobre, že naše spoločnosti zaoberajúce sa meraním a vyhodnocovaním komunikácie dokážu na tento trend nielen reagovať, ale s väčšinovou podporou hľadajú cestu k maximálnej efektivite poskytovaných služieb v rámci globálnej spolupráce. „

Ďalšie kľúčové zistenia štúdie sú:
• Dvaja z troch členov AMEC súhlasia, že klienti aj ďalšie zainteresované subjekty kladú čoraz väčší dôraz na informácie získané z monitoringu médií.
• Pokračuje rýchly rast v meraní sociálnych médií. 73% členov AMEC hlási nárast dopytu po službách merania sociálnych sietí.
• Aktivity AMEC v odbornom vzdelávaní majú silnú podporu. 95 % členov súhlasí, že AMEC cez svoj Global Education Programme zohráva kľúčovú úlohu vo vzdelávaní trhu a šírení vedomia o dôležitosti meraní. 77 % členov chce, aby v oblasti vzdelávania trhu o dôležitosti merania a vyhodnocovania komunikácie hral AMEC aktívnu úlohu.
• Polovica všetkých členov (50%) sa zhoduje na tom, že prístup k mediálnemu obsahu je v súčasnosti hlavnou témou v krajinách, v ktorých pôsobí – čo je číslo podobné zisteniu z minulého roka (52 %).
• Viac ako štvrtina členov AMEC, ktorí pracujú s klientmi hovorí, že všetci / väčšina (27 %) ich klientov stále trvá na metrike AVE. Prieskum ukazuje, že požiadavky na AVE sú najsilnejšie zastúpené v konkrétnych oblastiach, ako sú stredná a východná Európa, Latinská Amerika a Stredný východ.

AMEC organizuje 7. International Summit on Measurement v Štokholme, ktorý sa uskutoční 3. a 4. júna 2015. Viac ako dve stovky zástupcov spoločností zaoberajúcich sa meraním a vyhodnocovaním komunikácie, PR agentúr a vládnych i neziskových organizácií z 31 krajín sa zíde, aby našli zhodu nad globálne jednotnými metrikami a postupy merania.

Prihlásiť sa môžete na webe summite http://amecinternationalsummit.org/

Kontaktná osoba pre ďalšie informácie:
Barry Leggetter, CEO, AMEC
+44 7748 677504 alebo +44 1268 412414
barryleggetter@amecorg.com

Čítajte tiež

Poďme na to!